1. USTALENIE TERMINÓW WIZYT LEKARSKICH ORAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

1. Osobiście lub poprzez osobę trzecią – w rejestracji znajdującej się w holu głównym Kliniki: rejestracja wizyt do lekarzy specjalistów odbywa się w godzinach pracy poradni.
2. Całodobowo za pomocą szpitalnego portalu informacyjnego
3. Całodobowo za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach godz. 9.00-17.00
pod numerami telefonu:

 • poradnie specjalistyczne/wizyty komercyjne/pracownie diagnostyczne:
  (62) 757 77 45
 • LASEROWA KOREKCJA WZROKU: +48 887 805 714
 • Badanie biometryczne i dobór soczewek: +48 887 805 717

Rejestracja osób niepełnoletnich oraz osób dorosłych w Naszym Ośrodku przeznaczona jest dla pacjentów z terenu całej Polski.

Procedury medyczne świadczone są w Klinice Kalmedica odpłatnie jako usługi komercyjne, a także w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W CELU REJESTRACJI?

1. Świadczenie usług medycznych w ramach NFZ

 • skierowanie do Poradni Specjalistycznej/Poradni Diagnostycznej wystawione przez lekarza uprawnionego do realizowania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ
 • imię oraz nazwisko
 • adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu)
 • PESEL
 • nr telefonu kontaktowego

Proszę uważnie przeczytać!
Zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia od dnia 01.01.2016 roku do lekarza okulisty obowiązuje skierowanie.
Skierowanie do Poradni Okulistycznej wystawia lekarz POZ lub inny specjalista posiadający umowę z NFZ.

Skierowanie jest niezbędne w przypadku, kiedy Pacjent zgłasza się do poradni:

 • po raz pierwszy
 • kolejny raz, lecz z innym problemem zdrowotnym

Od dnia 1 stycznia 2013 został uruchomiony system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (e-WUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

W systemie tym osoba dokonująca rejestracji pacjenta potwierdza jego prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
Wystarczającym do weryfikacji jest: numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone, pacjent zobowiązany jest do okazania posiadanego dowodu ubezpieczenia.


Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę
 • umowy zlecenia
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia w KRUS
 • statusu emeryta lub rencisty
 • podpisania z NFZ dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotne


Dowód ubezpieczenia:

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy – jeśli Państwo posiadają; (wymagany jest jeden z dokumentów)
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Osoby ubezpieczone w KRUS – zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
 • Emeryci i renciści – legitymacja emeryta lub rencisty;
 • Osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Osoby ubezpieczone dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
 • Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej – dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS – jeśli Państwo posiadają,)
  • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
  • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;
 • Osoby nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej – decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), - karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
 • Osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim – zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia. 


Brak dokumentu ubezpieczenia:

W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie, tj.:

 • jeśli przebywa w szpitalu dłużej niż 30 dni – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

Wyjątkiem od zasady potwierdzania prawa do świadczeń są dzieci do 6. miesiąca życia.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • PESEL
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.


Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • W przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
 • W przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 • W przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,
 • W przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
 • W przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.


Wyjątkiem są osoby, które:

 • Ukończyły szkołę ponadgimnazjalną – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 6 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • Ukończyły szkołę wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów,
 • Ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • Pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania przez nie zasiłku.
 • Mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.
3. W DNIU WIZYTY W PORADNI/PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ…

Uprzejmie informujemy o obowiązku okazania przed każdą wizytą w Poradni/Pracowni Diagnostycznej aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ a także dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku pacjentów niepełnoletnich wizyta lekarska/badanie diagnostyczne odbywa się w obecności jednego z rodziców/opiekunów prawnych po uprzednim potwierdzeniu tożsamości w/w.

W dniu wizyty uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do Rejestracji 15 minut przed umówioną godziną wizyty lekarskiej.

W przypadku pacjentów zgłaszających się do naszego Ośrodka ze skierowaniem z adnotacją PILNE:

 • świadczeniodawca ma obowiązek:
 • zrealizowania świadczenia w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia skierowania
 • w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia (przekroczenie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych Ośrodka) wskazanie innego miejsca pomocy
 • o ważności/zasadności przyjęcia Pacjent z w/w skierowaniem decyduje lekarz specjalista
4. W DNIU PRZYJĘCIA DO SZPITALA… 

Klinika Kalmedica w Kaliszu przyjmuje pacjentów w trybie hospitalizacji planowej.
Podczas ustalania terminu zabiegu każdy z Pacjentów otrzymuje informacje dotyczące przygotowania się do hospitalizacji.

W dniu przyjęcia:

 • Zgłaszamy się o wyznaczonej godzinie do Izby Przyjęć – wejście B, pierwsze piętro
 • Ze względu na reżim sanitarny przeprowadzanego zabiegu, pacjent powinien zgłosić się wykąpany ze świeżo umytą głową, ubrany w czyste, przewiewne i nie krępujące ruchów ubranie (bez makijażu/bez biżuterii/bez lakieru na paznokciach)
 • Prosimy o zabranie zmiennego obuwia (a w przypadku pobytu > 1 dnia także: piżamy, przyborów toaletowych, ręcznika)
 • W dniu zabiegu/przyjęcia do Oddziału należy zjeść lekkostrawny posiłek maksymalnie do 5 godzin przed przybyciem do Ośrodka, koniecznie przyjąć codziennie stosowane leki wg dotychczasowych zaleceń (chyba że lekarz rodzinny zalecił inaczej)

Prosimy o dostarczenie:

 • W przypadku dzieci:
  • książeczki zdrowia dziecka wraz z aktualnymi szczepieniam
  • dowodu tożsamości jednego z rodziców/opiekunów prawnych
  • aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (NIP zakładu pracy osoby pod którą podlega ubezpieczenie zdrowotne dziecka
  • aktualnych wyników badań ogólnych jeżeli zostały zalecone przez lekarza przed zabiegiem
 • W przypadku osób dorosłych:
  • dowodu tożsamości
  • potwierdzenia aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (NIP zakładu pracy w przypadku osób pracujących/legitymacji emeryta/rencisty)
  • potwierdzenia przebytego szczepienia p/WZW typu „B” (żółtaczka)
  • aktualnych wyników badań wraz ze stosownymi zaświadczeniami o dotychczasowym leczeniu

Każdy Pacjent z chwilą przyjęcia do Kliniki udziela pisemnego upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej, co poświadcza podpisem oraz wyraża zgodę na udzielanie informacji o stanie zdrowia innej osobie i wskazuje imiennie tę osobę. Prosimy o przygotowanie numeru telefonu do tej/tych wskazanych osób.

Istnieje możliwość przekazania rzeczy wartościowych do depozytu szpitalnego. W innym przypadku Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Pacjenta.
Prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej we wskazanej przez Personel szatni. Szatnia jest bezpłatna.

W PRZYPADKU GDY:

 • wcześniej nie zostaną Państwo powiadomieni przez naszych pracowników o ostatecznym terminie zabiegu
 • występuje infekcja dróg oddechowych lub inne zakażenie (np. katar, kaszel, gorączka, dreszcze)
 • konieczne jest odroczenie jest terminu ze względu na sytuację losową

Prosimy o telefoniczny kontakt celem potwierdzenia daty operacji/wyznaczenia nowego terminu najpóźniej 7 dni przed planowaną datą operacji.

TELEFON KONTAKTOWY (62) 757 77 45 w godzinach 8.00-14.00

Brak informacji z Państwa strony skutkuje skreśleniem z listy osób oczekujących.

5. PRZED PLANOWANYM ZABIEGIEM/OPERACJĄ… 

Szanowni Państwo, przed planowym zabiegiem lub operacją w Naszym Ośrodku zalecamy zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

 • Zabieg wykonywany w Naszym Ośrodku wiąże się z pobytem w Oddziale/na Bloku Operacyjnym o wysokim standardzie:
  • do 5-8 godzin (w przypadku operacji w trybie jednodniowym – przygotowanie do zabiegu/zabieg/okres pozabiegowy)
  • do 7 dni w przypadku procedur wymagających hospitalizacji > 1 dnia
 • Każda z form zabiegu wymaga dyscypliny ze strony pacjentów w okresie okołooperacyjnym (przestrzeganie zaleceń lekarskich, bezwzględne stawianie się na wyznaczone terminy wizyt przed i po zabiegu. Są one bardzo istotnym elementem leczenia tak jak sama operacja!!!).

 • Prosimy o wykonanie zaleconych przez lekarza kwalifikującego badań ogólnych (wykonujemy je do 14 dni przed terminem zabiegu)

 • Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza rodzinnego/lekarza specjalisty w danej dziedzinie o:
  • aktualnych/przebytych schorzeniach
  • o braku p/wskazań do wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym/ogólnym,
  • informacji o przyjmowanych lekach wraz z ich dawkowaniem, zaleceniach dietetycznych

 • Prosimy o wykonanie szczepienia przeciwko WZW typu B – żółtaczce zakaźnej (przyjęcie minimum 2 dawek w trybie ambulatoryjnym). W przypadku pacjentów już szczepionych nie posiadających pisemnego potwierdzenia przebytego szczepienia – zalecamy określenie miana p/ciał w surowicy krwi wraz z przyjęciem ewentualnej dawki przypominającej szczepionki

 • Jeżeli przyjmują Państwo leki:
  • Rozrzedzające krew: należy odstawić je lub zamienić na inne min. 5 dni przed terminem zabiegu po konsultacji z lekarzem rodzinnym (Polocard/ Acard/ Aspiryna/ Polopiryna/ pochodne Acenocumarolu, Clopidrogrelu, Warfaryny)

 • prosimy o:
  • w przypadku operacji w trybie jednodniowym:
   • zabranie spisu aktualnie przyjmowanych leków wraz z ich dawkowaniem (w tym leków okulistycznych, np. kropli „jaskrowych”)
   • w przypadku pacjentów obciążonych cukrzycą – w dniu zabiegu stosujemy leki wg dotychczasowych zaleceń (prosimy o posiadanie leków przy sobie wraz z lekką przekąską)
  • w przypadku pobytu w Oddziale > 1 dnia:
   • zabranie ze sobą wszystkich aktualnie przyjmowanych leków wraz z ich dawkowaniem
6. PO PLANOWANYM ZABIEGU/OPERACJI…

1. W znieczuleniu miejscowym kroplowym/nasiękowym:

 • Stan ogólny pacjenta jest dobry, świadomość zachowana a kontakt logiczny
 • Ze względu na podanie leków miejscowo znieczulających przed i w trakcie operacji oraz podświadomy stres związany z zabiegiem pacjenci pozostają w sali pooperacyjnej od 2 – 4 godzin po zabiegu gdzie oczekują na wypis (monitorowanie przez personel stanu ogólnego zdrowia/parametrów życiowych/samopoczucia) – jest to normalne rutynowe postępowanie którym nie należy się niepokoić
 • Po tym czasie zostaniecie Państwo przekazani rodzinie bądź opiekunom – bezwzględnie należy udać się do domu; zabronione jest samodzielnie prowadzenie pojazdów mechanicznych do 24 godzin po operacji
 • Zalecamy aby po zabiegu oraz w pierwszej dobie po powrocie do domu zapewnić sobie opiekę osoby dorosłej
 • Na Państwa życzenie możemy zamówić taksówkę

2. W znieczuleniu miejscowym z sedacją anestezjologiczną:

 • Po zastosowaniu sedacji pacjent może być senny, splątany
 • Przez kilka godzin przebywa w sali pooperacyjnej gdzie pozostaje podłączony do aparatury monitorującej parametry życiowe/zostaną ewentualnie podane leki zalecone przez operatora – jest to normalne rutynowe postępowanie którym nie należy się niepokoić
 • Po tym czasie bądź w dniu następnym (w zależności od charakteru zabiegu) zostaniecie Państwo wypisani do domu zaś po otrzymaniu karty informacyjnej przekazani rodzinie bądź opiekunom. Bezwzględnie należy udać się do domu – zabronione jest samodzielne prowadzenie pojazdów mechanicznych do 72 godzin po operacji
 • Zalecamy, aby po zabiegu oraz w pierwszej dobie po powrocie do domu zapewnić sobie opiekę osoby dorosłej
 • Na Państwa życzenie możemy zamówić taksówkę
 
7. PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

1. Pacjent powinien

 • być na czczo
 • w przypadku badań gospodarki lipidowej minimum 12 godz. po ostatnim posiłku
 • przy zachowaniu dotychczasowej diety, nie w okresie głodzenia lub obfitych posiłków
 • po przespanej nocy
 • nie w okresie miesiączki

2. Przed pobraniem należy unikać wisiłku fizycznego oraz w miarę możliwości ograniczyć przyjmowanie leków i preparatów witaminowych.

3. Materiał do badań laboratoryjnych najlepiej pobrać w godz. 7.00 do 10.00

    Decyzja o czasie pobrania uzależniona jest od celu badania, a interpretacja wyników badania przez lekarza zlecającego powinna uwzględniać czas badania  

Uwagi te nie dotyczą stanów nagłych, a także przypadków kiedy zalecane jest kilkakrotne wykonanie oznaczeń w ciągu dnia np. oznaczenie glukozy u cukrzyków

4. Do pozyskiwania moczu stosuje się jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego, opisanego imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia lub pesel.

 • przed pozyskaniem moczu pacjenta powinien dokładnie podmyć się
 • pozyskać do pojemnika poranną porcję moczu ze środkowego strumienia
 • dostarczyć mocz do labolatorium maksymalnie 2 godz. od pobrania.
 
UWAGA
 
W przypadku, gdy pacjent nie został odpowiednio przygotowany do badania, labolatorium w trosce o jakość i wiarygodność wyniku może odstąpić od pobrania materiału do badania i wykonania badań